Současné vzdělávání studentů v oboru Všeobecná sestra

Studijní obor všeobecná sestra se řadí do studijního programu Ošetřovatelství a je regulován zákonem 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Obor Všeobecná sestra vznikl v roce 1996, přičemž se před tímto rokem užívalo oficiálního označení zdravotní sestra. Označení všeobecná sestra je užíváno oficiálně pro ženské i mužské absolventy stejnojmenného studijního programu a v následném zaměstnání na této pozici. Obor všeobecná sestra bylo možné studovat do roku 2008 (v roce 2004 byli přijati poslední uchazeči) na středních zdravotnických školách. Následně byl obor omezen pouze na vyšší odborné školy a vysoké školy a na středních zdravotnických školách započalo vzdělávání v oboru zdravotnický asistent (v současné době změněno na obor praktická sestra). Odborné činnosti, které jsou všeobecné sestry kompetentní vykonávat jsou regulovány vyhláškou 391/2017 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků (dříve vyhláška 55/2011 Sb.). Tato vyhláška přesně definuje jednotlivé činnosti, ke kterým jsou všeobecné sestry (a další nelékařští zdravotničtí pracovníci) kompetentní. Znalost vyhlášky je klíčová pro absolventy oboru, protože brání tomu, aby docházelo k překračování kompetencí zdravotnických pracovníků, což je bohužel stále častý jev na pracovištích poskytujících zdravotní péči. Česká republika je navíc unikátem, co se týče přesně definovaných činností zdravotnických pracovníků, neboť v jiných zemích Evropské unie i celého světa jsou popisy pracovních činností všeobecných sester a dalších zdravotnických pracovníků definovány obecněji. 

sestra 1

Ačkoliv jednotlivé instituce poskytující vzdělání v oboru všeobecná sestra mohou obsahovat trochu rozdílnou skladbu předmětů, osnova požadavků na vzdělávání je stejná a vychází z požadavků Evropské unie. Většina předmětů, které jsou na vyšších a vysokých školách vyučovány jsou stejné a jsou klíčové pro tento obor. Mezi tyto předměty typicky patří anatomie, fyziologie, ošetřovatelství, první pomoc, psychologie, dále také předměty vztahující se k poskytování specializované péče jako např.: ošetřovatelská péče v interně, chirurgii, geriatrii, pediatrii, neurologii a jiných. Vzdělávání všeobecných sester zahrnuje také vzdělávání v latinském jazyce a dalším cizím jazyce jako je anglický jazyk. Dalšími předměty vyučovanými v rámci oboru všeobecná sestra jsou např.: biochemie, biofyzika, výzkum v ošetřovatelství nebo management a ekonomika. Nedílnou součástí studia oboru všeobecná sestra je také praktická výuka, kdy student oboru musí v průběhu tříletého kvalifikačního studia splnit 2300 hodin praxe, kterou studenti plní na pracovištích poskytujících akutní a následnou lůžkovou péči nebo ambulantní zdravotní péči. S plánem praxe jsou studenti seznámeni na počátku studia příslušné vzdělávací instituce. 

sestra 2

Absolventi oboru všeobecná sestra dostávají diplom dokládající příslušný stupeň vzdělání a mohou být přijati do pracovního poměru na pozici všeobecná sestra na území ČR nebo v zahraničí. Absolventi bakalářského studia mohou dále pokračovat v navazujících magisterských studijních programech v rámci specializačního studia. Absolventi VOŠ i VŠ si také mohou doplnit specializace ve specializačních kurzech neuniverzitního typu a získat označení všeobecná sestra specializovaná (pro příslušné odvětví specializace, např. intenzivní péče).

Práce všeobecné sestry je velmi důležitá a bude potřebná vždy a všude. Studium je velmi náročné ve své denní i kombinované formě, ale poskytuje absolventům klíčové znalosti a dovednosti, které jsou v současné době velmi žádané na pracovním poli. V České republice jsou v současné době stovky volných pracovních míst pro všeobecné sestry. Bohužel zájemci o tento studijní obor jsou často odrazování náročností přijímacích zkoušek a studia a také ne zcela ideálním finančním ohodnocením. Ovšem následkem současných událostí týkajících se pandemie koronaviru si společnost začala všeobecných sester více vážit a začalo docházet také ke zlepšování finančního ohodnocení, můžeme se tak těšit, že v budoucnu snad dojde k nárůstu zájemců o obor. 

3 roky ago